Umowa z użytkownikiem

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkowników z materiałów i usług witryny vivohelp.com (zwanej dalej "Witryną").

Przedmiot umowy

1.1 Administracja strony internetowej zapewnia użytkownikowi sieci informatycznej i telekomunikacyjnej Internetu możliwość korzystania ze strony internetowej na warunkach określonych w niniejszej Umowie Użytkownika ("Umowa"). Prawo do korzystania z witryny mają wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia.

1.2 Możliwość korzystania z Serwisu jest udostępniana Użytkownikowi przez Administrację nieodpłatnie.

Warunki ogólne

2.1 Korzystanie z materiałów i usług dostępnych w Witrynie podlega przepisom obowiązującego prawa.

2.2 Niniejsza Umowa stanowi ofertę publiczną. Uznaje się, że Użytkownik, uzyskując dostęp do materiałów zamieszczonych w Witrynie, wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.

2.3 Administracja Witryny ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie po upływie trzech (3) dni od umieszczenia nowej wersji Umowy na Stronie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien odmówić dostępu do Witryny i zaprzestać korzystania z materiałów i usług Witryny.

Obowiązki użytkownika

3.1 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą być uznane za naruszenie prawa międzynarodowego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych, jak również żadnych działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia normalnego funkcjonowania Serwisu i jego usług.

3.2 Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie bez zgody Posiadaczy Praw Autorskich jest zabronione. Zgodne z prawem korzystanie z materiałów zamieszczonych na Stronie wymaga zawarcia umów licencyjnych (uzyskania licencji) z Posiadaczami praw.

3.3 W przypadku cytowania materiałów z Witryny, w tym chronionych utworów autorskich, obowiązkowe jest powołanie się na Witrynę.

3.4 Komentarze i inne wypowiedzi Użytkownika w Serwisie nie mogą być sprzeczne z wymogami prawa międzynarodowego oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.

3.5 Użytkownik zostaje ostrzeżony, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie przez Użytkownika z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą znajdować się w Witrynie.

3.6 Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z jakimikolwiek potencjalnymi lub powstałymi stratami lub szkodami związanymi z jakąkolwiek zawartością Witryny, rejestracją praw autorskich i informacjami o takiej rejestracji, towarami lub usługami dostępnymi na lub uzyskanymi za pośrednictwem zewnętrznych witryn lub zasobów lub innych kontaktów Użytkownika, do których Użytkownik wszedł, wykorzystując informacje zamieszczone na Witrynie lub linki do zewnętrznych zasobów.

3.7 Użytkownik akceptuje fakt, że wszystkim lub częściom materiałów i usług Serwisu mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi reklamami.

Inne warunki

4.1 Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.

4.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ustanowienie agencji, partnerstwa, joint venture, osobistego zatrudnienia lub jakiegokolwiek innego stosunku, który nie został wyraźnie przewidziany w niniejszej Umowie, pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu.

4.3 Orzeczenie sądu stwierdzające nieważność lub niewykonalność któregoś z postanowień Umowy nie powoduje unieważnienia pozostałych postanowień Umowy.

4.4 Brak działań ze strony Administracji Serwisu w przypadku naruszenia Umowy przez któregokolwiek z Użytkowników nie pozbawia Administracji Serwisu prawa do późniejszego podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony swoich interesów i praw autorskich do materiałów Serwisu chronionych zgodnie z prawem.

Aby skontaktować się z redakcją portalu, wejdź na stronę ten strona.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i akceptuje wszystkie jej postanowienia.

VIVOHELP.COM